First photo of Dzhokar Tsarnaev being taken into custody.